Thực hiện thủ tục miễn thuế đối với hàng phải thông báo Danh mục miễn thuế

VinaTransport > Tin tức > Thực hiện thủ tục miễn thuế đối với hàng phải thông báo Danh mục miễn thuế

Theo điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ và điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định liên quan đến thông báo Danh mục miễn thuế.

Theo đó, Danh mục miễn thuế được thông báo qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan Hải quan (cụ thể hệ thống VNACCS). Trường hợp hệ thống gặp sự cố, thì thông báo Danh mục miễn thuế bản giấy.

Trường hợp máy móc, thiết bị phải NK làm nhiều chuyến, không trừ lùi được số lượng tại thời điểm NK (gọi tắt là tổ hợp, dây chuyền) thì thông báo Danh mục miễn thuế bản giấy. Đối với Danh mục miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền đã thông báo trên Hệ thống miễn, giảm, hoàn nhưng chưa NK thì cơ quan Hải quan hướng dẫn DN chốt số lượng, chủng loại và chuyển sang thông báo Danh mục miễn thuế bản giấy. Đồng thời, cơ quan Hải quan thực hiện thu hồi Danh mục miễn thuế trên Hệ thống miễn, giảm, hoàn.

Hải quan
Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục này được lựa chọn địa điểm là thủ tục hải quan (Ảnh tư liệu). Ảnh: Thu Dịu

Đối với Danh mục miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền đã thông báo trên Hệ thống miễn, giảm, hoàn và đang NK dở dang thì DN được tiếp tục NK đến khi hết hàng hóa thuộc tổ hợp, dây chuyền. Khi làm thủ tục NK, cơ quan Hải quan hướng dẫn DN thực hiện khai số Danh mục miễn thuế tại chỉ tiêu mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan theo cú pháp “#Số DMMT#& tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất”, khi NK lô hàng cuối cùng của tổ hợp, dây chuyền thì khai “Số DMMT#KT#& tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất”.

Đồng thời, DN khai mã miễn giảm/không chịu thuế NK tương ứng của hàng hóa NK theo tổ hợp, dây chuyền: XN920.

Tổng cục Hải quan lưu ý, mỗi Danh mục miễn thuế trên Hệ thống miễn, giảm, hoàn chỉ thông báo cho 1 dòng hàng là tổ hợp, dây chuyền với số lượng dự kiến NK là 1 đơn vị.

Về trừ lùi Danh mục miễn thuế trên Hệ thống VNACCS, theo Tổng cục Hải quan, để đảm bảo việc trừ lùi số lượng chính xác hàng hóa NK theo Danh mục miễn thuế đã thông báo, Hệ thống VNACCS không cho phép người khai sử dụng Danh mục miễn thuế khi danh mục này đang được sử dụng ở tờ khai hải quan khác chưa được thông quan (nguyên tắc này giống như trường hợp sử dụng Danh mục miễn thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi bản giấy: kết thúc trừ lùi ở tờ khai hải quan này mới thực hiện trừ lùi cho tờ khai hải quan khác).

Vì vậy, Tổng cục Hải quan để nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định hiện hành và thiết kế của Hệ thống VNACCS.

Trường hợp tờ khai hải quan NKẩu hàng hóa phải kiểm tra chất lượng chưa thông quan, để có thể tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan mới có sử dụng cùng Danh mục miễn thuế, thì DN sử dụng nghiệp vụ IDA01 gọi lại tờ khai hải quan chưa được thông quan đó, sửa các chỉ tiêu liên quan đến Danh mục miễn thuế: mã miễn thuế, số Danh mục miễn thuế, số dòng tương ứng trong Danh mục miễn thuế (theo đó không khai báo tại các chỉ tiêu này).

Sau đó, DN có thể đăng ký tờ khai hải quan tiếp theo có sử dụng Danh mục miễn thuế đã thông báo với cơ quan Hải quan. Khi có kết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan có thẩm quyền, DN sử dụng nghiệp vụ IDA01 để sửa lại tờ khai hải quan của lô hàng đang chờ kết quả kiểm tra chất lượng và khai báo đầy đủ các chỉ tiêu trên hệ thống.

Nụ Bùi – HaiquanOnline

Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Developed by Tiepthitute

HOTLINE